معرفی کتاب Ergonomics and musculoskeletal disorders (MSDs) in the workplace

در این کتاب نویسندگان به معرفی اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار پرداخته اند. از نکات بارز در نگارش این کتاب نگاه اپیدمیولوژی به اختلالات است که شواهد قوی و ضعیف ریسک فاکتورهای دخیلی در بروز اختلالات اسکلتی عضلانی را

ادامه