پرسشنامه ناراحتی‌های اسکلتی-عضلانی کرنل

پرسشنامه فارسی ناراحتی‌های اسکلتی-عضلانی کرنل[۱] (CMDQ) ابزاری کارا در بررسی میزان ناراحتی‌های اسکلتی-عضلانی است که اطلاعاتی در خصوص وجود و شدت احساس درد و ناراحتی، را در ۱۲ قسمت بدن شامل اندام‌های گردن، شانه چپ و راست، قسمت فوقانی پشت،

ادامه