چهارمین کتابچه بیستمین کنفرانس انجمن بین اللملی ارگونومی به طراحی سازمان و مدیریت اختصاص دارد. Organizational Design and Management (ODAM) یکی از کمیته های فنی انجمن بوده و به مسائل حیطه ماکروارگونومی می پردازد. در این کنفرانس که در سال ۲۰۱۸ در فلورانس ایتالیا برگزار شد، کمیته ODAM پنل تخصصی خود را داشته و مجموعه مقالات ارائه شده را در غالب این کتابچه منتشر کرده است. از طریق لینک زیر می توانید به نسخه قابل دانلود این کتابچه دسترسی داشته باشید.

Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018): Volume IV

محمد صادق سهرابی


ارگونومیست، دانشجوی دکتری ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان


پیمایش نوشته