این کتاب در سال ۲۰۱۷ توسط انتشارات اشپرینگر چاپ شده است. کتاب با عنوان ماکروارگونومی برای سیستم های تولید در سه بخش و سیزده فصل گردآوری شده است. کتاب ابتدا به بیان ویژگی های سیستم های تولید پرداخته و سپس روش های اجرایی ماکرو ارگونومی را برای پیاده سازی در صنایع تولیدی معرفی می کند. از جمله این روش ها:

(Macroergonomic Organizational Questionnaire Survey (MOQS

(Macroergonomic Analysis of Structure (MAS

(Macroergonomic Analysis and Design (MEAD

(Participative Ergonomics (PE

کامل شرح داده شده اند. همچنین روش ها، اهداف و تعاریف ماکروارگونومی برای خواننده ها به خوبی بیان شده است.

پیشنهاد می کنم نسخه الکترونیکی کتاب را از لینک زیر دریافت و مطالعه کنید.

Macroergonomics for Manufacturing Systems: An Evaluation Approach

معرفی کتاب Macroergonomics for Manufacturing Systems: An Evaluation Approach

محمد صادق سهرابی


ارگونومیست، دانشجوی دکتری ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان


پیمایش نوشته