در این کتاب نویسنده در چهارده فصل به بیان ارگونومی کلان، مبانی، ضرورت‌ها، روش‌ها، کاربرد ها و نتایج می پردازد. ابتدا در فصل اول مفهوم ماکروارگونومی، ابعاد طراحی سازمان و کاربردهای آن بیان می شود. سپس در فصل دوم به مباحث آموزش و و ارگونومی کلان پرداخت می‌شود. در میانه کتاب نویسنده به معرفی مدیریت مشارکتی، ابعاد سهام سازمانی و تاثیر آن بر تغییرات سازمانی می پردازد. یکی از فصول منحصر به فرد این کتاب فصل هفتم است که رابطه مدیریت کیفیت، مدل تعالی سازمانی و ارگونومی کلان را شرح می دهد. در فصل دهم کتاب نویسنده متاثر از پژوهشهای پروفسور شاهنواز در خصوص انتقال تکنولوژی و سازمانهای در حال تغییر مطالبی را توضیح می دهد.  در فصل یازدهم متدولوژی های کلان و مدل مطالعات و ارزیابی ارگونومی جامع بیان می‌شود. در فصول انتهایی کتاب مطالعات موردی در حیطه ارگونومی کلان و آینده‌پژوهی در ارگونومی کلان مفصل بحث شده است. نویسنده کتاب دکتر ابرقوئی با مطالعه و گردآوری مطالب پیرامون ماکروارگونومی و همچنین همکاری با جناب آقای پروفسور مجید معتمدزاده این کتاب را تالیف نموده است. با توجه به وجود تعداد کم کتاب‌های فارسی در حیطه ماکروارگونومی کتاب حاضر یکی از منابع اصلی ارزشمند حساب می شود این کتاب را می توان در ادامه کتاب معروف پروفسور هندریک دانست.

معرفی کتاب ارگونومی کلان

محمد صادق سهرابی


ارگونومیست، دانشجوی دکتری ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان


پیمایش نوشته