سلام   

من محمد صادق سهرابی، دانشجوی دکتری ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان هستم.

در این سایت مطالب پیرامون ماکروارگونومی منتشر می شود.

از طریق ایمیل می توانید با من در ارتباط باشید.

ms.sohrabi@aui.ac.ir