مجموعه کتاب های مقدمه ای بر ارگونومی نوشته دکتر بریجر که بیشتر نسخه دوم آن در دنیا شناخته شده است از کتاب های پایه برای تدریس در دوره های آموزشی ارگونومی در دانشگاه های دنیا شناخته می شود. البته به کوشش دکتر معمتدزاده و همکارانش این کتاب به فارسی ترجمه و چاپ شده است.  کتاب حاوی مفاهیم پایه ارگونومی، مقدمات، اصول و جنبه های گوناگون ارگونومی است. در فصل ۱۶ کتاب، نویسنده به موضوع پایداری سیستم و پایداری در سازمان ها می پردازد. روش ها و متدولوژی تحقیق در این زمینه را به دقت شرح داده و اصول مدلسازی و مداخلات ارگونومی در زمینه پایداری سازمانی را نیز بیان می کند. علاقه مندان می توانید از طریق لینک زیر نسخه رایگان کتاب را دریافت کنید:

معرفی کتاب Introduction to Human Factors and Ergonomics, Fourth Edition

محمد صادق سهرابی


ارگونومیست، دانشجوی دکتری ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان


پیمایش نوشته