این کتاب راهنمای تدریس کتاب مقدمه ای بر ارگونومی آقای بریجر است به بیان چگونگی تدریس و استفاده از کتاب برای محتوی آموزشی می پردازد. این دفترچه راهنما برای کمک به اساتید کم تجربه تر که مایل به استفاده از کتاب «مقدمه ای برای ارگونومی» به عنوان متن اصلی دروس خود برای یک برنامه مقدماتی در ارگونومی هستند ، نوشته شده است. مربیان با تجربه بیشتر قادر به اصلاح مطالب متناسب با اهداف آموزشی و تمرکز آموزشی خود خواهند بود. کتاب مقدمه ای بر ارگونومی و کتابچه راهنما دارای یک فلسفه آموزشی واضح در مورد آموزش ارگونومی است که بیان می کند دانشجویان اصول اساسی و کاربردهای اساسی کلیه زمینه های ارگونومی را قبل از آموزش های تخصصی می آموزند. این راهنما از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

معرفی کتاب Introduction to Ergonomics Instructor’s Manual

محمد صادق سهرابی


ارگونومیست، دانشجوی دکتری ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان


پیمایش نوشته