بنابر تعریف ارائه شده در دایره المعارف ارگونومی نوشته شده توسط پروفسور کاربوسکی؛ ماکروارگونومی بخشی از رشته مهندسی عوامل انسانی/ارگونومی با تمرکز بر تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های کار است. در حقیقت ماکروارگونومی مترادف با تعامل سیستم کار با انسان در برابر تعامل انسان سخت افزار و یا انسان نرم افزار یا محیط است. ماکروارگونومی با طراحی سازمان، ساختارها، روندها و سیستم های مدیریتی درگیر می شود. بهتر است این بخش ارگونومی را تکنولوژی سطح مشترک انسان-سازمان تعریف کنیم.

تعریف ماکروارگونومی

محمد صادق سهرابی


ارگونومیست، دانشجوی دکتری ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان


پیمایش نوشته