یکی کتاب های جدید انتشارات اشپرینگر که توسط پروفسور زیک گردآوری شده و در چهارفصل به بیان مسائل پایداری و مدیریت می پردازد. این کتاب در حوزه ماکروارگونومی نکات مفیدی را ارائه می کند. موضوعات مرتبط با فاکتورهای انسانی، بهره وری و مدیریت استراتژیک مطرح شده و با نمونه های پیشین بسط پیدا می کند. همچنین در فصل سوم به نقش ارگونومی در پیاده سازی پایداری در کشورهای در حال توسعه اشاره مفصلی می شود.

می توانید از طریق لینک زیر فایل کتاب را به صورت رایگان دریافت کنید.

Corporate Sustainability as a Challenge for Comprehensive Management

معرفی کتاب Corporate Sustainability as a Challenge for Comprehensive Management

محمد صادق سهرابی


ارگونومیست، دانشجوی دکتری ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان


پیمایش نوشته