پرسشنامه فارسی ناراحتی‌های اسکلتی-عضلانی کرنل[۱] (CMDQ) ابزاری کارا در بررسی میزان ناراحتی‌های اسکلتی-عضلانی است که اطلاعاتی در خصوص وجود و شدت احساس درد و ناراحتی، را در ۱۲ قسمت بدن شامل اندام‌های گردن، شانه چپ و راست، قسمت فوقانی پشت، قسمت فوقانی بازو راست و چپ، قسمت تحتانی پشت، ساعد راست و چپ، مچ چپ و راست، باسن، ران چپ و راست، زانو چپ، راست و قسمت تحتانی پا راست و چپ، کف پا راست و چپ به صورت خود گزارش دهی فراهم می‌کند. امتیاز بدست آمده برای هر یک از اندام‌ها بین ۰ تا ۹۰ خواهد بود که حاصل ضرب  امتیاز تکرار (هرگز=۰، ۱ تا ۲ بار در هفته =۵/۱ ، ۳ تا ۴ بار در هفته =۵/۳ ، هرروز=۵ و چند بار در روز=۱۰)، امتیاز ناراحتی (۳،۲و۱) و امتیاز تداخل با کار (۳،۲و۱) خواهد بود. در محاسبه پرسشنامه بجای داده‌های جا افتاده صفر قرار می‌گیرد.همچنین این ابزار دارای روایی و پایایی معتبری برای انجام ارزیابی‌های ارگونومیکی می‌باشد.

این پرسشنامه توسط آلن هدج طراحی و اجرا شده و برای استناد به آن می توانید از مرجع زیر استفاده کنید:

Hedge, Alan, Singe Morimoto, and Daniel Mccrobie. “Effects of keyboard tray geometry on upper body posture and comfort.” Ergonomics ۴۲٫۱۰ (۱۹۹۹): ۱۳۳۳-۱۳۴۹٫

همچنین نسخه های متعدد پرسشنامه و نحوه دقیق امتیاز دهی آن در بخش ارگونومی وب سایت دانشگاه کرنل قابل دسترسی است.

در نهایت می توانید از طریق لینک زیر نسخه فارسی این پرسشنامه را امتحان کنید و از نتایج آن با خبر شوید.

[۱] – Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaires

پرسشنامه ناراحتی‌های اسکلتی-عضلانی کرنل

محمد صادق سهرابی


ارگونومیست، دانشجوی دکتری ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان


پیمایش نوشته