نشستن برای دوره های کوتاه مدت می تواند به ما کمک کند تا از استرس رهایی یابیم و یا از بین برود. اما امروزه ، سبک زندگی ما باعث می شود ما خیلی بیشتر از جابجایی مان بنشینیم. در محیط های کار (خصوصا کار اداری) کارکنان بیش از ۶۰ درصد زمان خود را می نشینند. در خانه نیز ما بیشتر از ۵۰ درصد زمان آزاد خود را می نشینیم. آیا بدن ما برای چنین وجود بی تحرکی ساخته شده است؟ در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود:

چرا نشستن برای ما بد است؟

محمد صادق سهرابی


ارگونومیست، دانشجوی دکتری ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان


پیمایش نوشته