Ergonomics and musculoskeletal disorders (MSDs) in the workplace

در این کتاب نویسندگان به معرفی اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار پرداخته اند. از نکات بارز در نگارش این کتاب نگاه اپیدمیولوژی به اختلالات است که شواهد قوی و ضعیف ریسک فاکتورهای دخیلی در بروز اختلالات اسکلتی عضلانی را

ادامه

Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018): Volume IV

چهارمین کتابچه بیستمین کنفرانس انجمن بین اللملی ارگونومی به طراحی سازمان و مدیریت اختصاص دارد. Organizational Design and Management (ODAM) یکی از کمیته های فنی انجمن بوده و به مسائل حیطه ماکروارگونومی می پردازد. در این کنفرانس که در سال ۲۰۱۸

ادامه

پروفسور مجید معتمدزاده

متولد سال ۱۳۴۵ ایران و استاد تمام بازنشسته گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان. ایشان که فارق التحصیل دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای از دانشگاه تربیت مدرس هستند از بنیانگذاران ارگونومی در دانشگاه علوم پزشکی هستند. موضوع پایان نامه دکتری

ادامه

معرفی کتاب ارگونومی کلان

در این کتاب نویسنده در چهارده فصل به بیان ارگونومی کلان، مبانی، ضرورت‌ها، روش‌ها، کاربرد ها و نتایج می پردازد. ابتدا در فصل اول مفهوم ماکروارگونومی، ابعاد طراحی سازمان و کاربردهای آن بیان می شود. سپس در فصل دوم به

ادامه

تعریف ارگونومی مشارکتی

ارگونومی مشارکتی بدین صورت در کتاب مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی تعریف شده است: مشارکت کارکنان در برنامه ریزی و کنترل مقدار قابل توجهی از فعالیت های کاری خود، با دانش و قدرت کافی برای تأثیر گذاری بر  فرآیندها و

ادامه

معرفی کتاب Macroergonomics for Manufacturing Systems: An Evaluation Approach

این کتاب در سال ۲۰۱۷ توسط انتشارات اشپرینگر چاپ شده است. کتاب با عنوان ماکروارگونومی برای سیستم های تولید در سه بخش و سیزده فصل گردآوری شده است. کتاب ابتدا به بیان ویژگی های سیستم های تولید پرداخته و سپس

ادامه

معرفی کتاب Corporate Sustainability as a Challenge for Comprehensive Management

یکی کتاب های جدید انتشارات اشپرینگر که توسط پروفسور زیک گردآوری شده و در چهارفصل به بیان مسائل پایداری و مدیریت می پردازد. این کتاب در حوزه ماکروارگونومی نکات مفیدی را ارائه می کند. موضوعات مرتبط با فاکتورهای انسانی، بهره

ادامه

پروفسور هال هندریک

پروفسور هال هندریک (Hal W Hendrick) متولد ۱۹۳۳: مشاورارگونومی صنعت، روانشناسی سازمانی و فاکتورهای انسانی در آمریکا. وی برای ۲۰ سال زمینه همکاری در نیروی هوایی آمریکا را در حوزه روان شناسی و مهندسی فاکتورهای انسانی در برنامه توسعه حمل

ادامه