پرفورم و یا دقیق تر  Participatory Ergonomics for Manual Tasks (PErforM) Program  یک سیستم اجرای مداخلات ارگونومی مشارکتی در مشاغلی دارای حمل دستی بار می باشد. هدف این برنامه دخیل نمودن افراد در حل مشکلات خودشان در مشاغل دارای وظایف دستی است. پرفورم در مشاغل کارکنان معدن، کارکنان ساختمان، کارکنان تولیدی، کارکنان حمل‎ونقل و جابه‎جایی بار، کارکنان خدمات درمانی، کارکنان نگهداری از معلولان و سالمندان، کارکنان فرآیندهای غذایی و سایر مشاغلی که کارکنان آن فعالیت های فیزیکی و یدی دارند قابل اجرا است. پروفورم شامل مراحل جلب تعهد و حمایت مدیریت، مشارکت کارکنان، آموزش تیمی، ارتباطات، یکپارچه شدن با سیستم، مدیریت ریسک و ارزشیابی است. از نکات مثبت این برنامه برآورد شاخص اثربخشی برنامه و خلق قهرمان ارگونومی در صنعت مورد اجرا می باشد. برنامه پرفورم انعطاف خوبی برای اجرا در صنایع مختلف را دارد. این برنامه با حمایت سازمان ایمنی و بهداشت استرالیا توسعه یافته است.  از طریق لینک زیر می توانید راهنمای اجرای برنامه پرفورم را دریافت نمایید. همچنین تمام فایل ها و راهنمایی های اجرا برنامه پرفورم نیز در دسترس است.

 

 

 

معرفی برنامه ارگونومی مشارکتی PErforM

محمد صادق سهرابی


ارگونومیست، دانشجوی دکتری ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان


پیمایش نوشته