با حمایت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان نرم افزار فارسی آزمایشگاه شناختی توسط گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان طراحی و اجرا شده است. این نرم افزار حاوی ۲۳ آزمون در حوزه های؛ توجه، درک، عصبی شناختی، حافظه حسی و حافظه کوتاه مدت، فرآیندهای حافظه، زبان و مفاهیم است.

 

http://macroergonomics.ir/wp-content/uploads/2020/10/Coglab.Pr.exe

 

 

نرم افزار آزمایشگاه شناختی

محمد صادق سهرابی


ارگونومیست، هیئت علمی گروه طراحی صنعتی، دانشگاه هنر اصفهان


پیمایش نوشته