کتاب آزمایشگاه شناختی در دو بخش گردآوری شده است. بخش اول به آزمون های شناختی در قالب نرم‌افزار “آزمایشگاه شناختی” می‌پردازد و بخش دوم تجهیزات رایج مورد استفاده در یک آزمایشگاه معمول شناختی را معرفی می‌کند. این کتاب جهت آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان و علاقه‌مندان با فعالیت های شناختی گردآوری شده است و می‌تواند مورد استفاده دانشجویان مقاطع مختلف در رشته‌های روانشناسی، بهداشت حرفه‌ای، ارگونومی و دیگر رشته‌های مرتبط قرار بگیرد. در این کتاب سعی شده است از مباحث نظری که در دیگر کتاب ها موجود است مقداری فاصله گرفته و به صورت کاربردی‌تر به اصول شناختی و نحوه اندازه‌گیری توانایی های شناختی پرداخته شود. این کتاب به همراه یک CD ارائه شده است.
با حمایت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان نرم افزار فارسی آزمایشگاه شناختی توسط گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان طراحی و اجرا شده است. این نرم افزار حاوی ۲۳ آزمون در حوزه های؛ توجه، درک، عصبی شناختی، حافظه حسی و حافظه کوتاه مدت، فرآیندهای حافظه، زبان و مفاهیم است.

 

http://macroergonomics.ir/wp-content/uploads/2020/10/Coglab.Pr.exe

 

 

آزمایشگاه شناختی

محمد صادق سهرابی


ارگونومیست، دانشجوی دکتری ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان


پیمایش نوشته